Kategorie

Kontakt

KK-PROFESSIONAL
Katarzyna Kubiak

ul. Piotrkowska 82 lok.13
90-102 Łódź
nip: 726-243-06-91

tel :   507-29-69-69

e-mail:      sklep@kkprofessional.pl

nr.konta:   62 1050 1937 1000 0090 7408 1648

RODO - Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Kubiak prowadząca działalność gospodarczą pod frmą
KK Professional Katarzyna Kubiak, z siedzibą: w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 82/13, tel. 507296969, e-mail: sklep@kkprofessional.pl
Przetwarzamy następujące dane osobowe:
 imię i nazwisko
 nazwa, adres oraz NIP frmy (w przypadku wystawienia faktury VAT)
 adres poczty elektronicznej
 numer telefonu kontaktowego
 informacje podane w ankiecie kosmetycznej
Warunki podania danych osobowych
 podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych jest
konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z oferowanych przez nas usług
 aby otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie danych wymaganych prawem podatkowym - bez tych informacji nie
jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury
 aby móc skontaktować się z Panią/Panem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru
telefonu i/lub adresu e-mail - bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego i/lub wysłać poczty elektronicznej
np. w celu potwierdzenia wizyty
 aby móc wykonać zabieg kosmetyczny, konieczne jest wypełnienie ankiety kosmetycznej – bez tego nie możemy wykonać zabiegu
Celem przetwarzania danych osobowych jest:
 realizacja umowy dotyczącej wybranej przez Panią/Pana usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 wykonania przez administratora zabiegów kosmetycznych z Pani/Pana udziałem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit.a
RODO
 wykonania i wykorzystania zdjęć Pani/Pana osoby przed i po wykonaniu zabiegu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 wykonanie obowiązków prawnych przez administratora, w tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów
księgowych, obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego, w tym obsługa zapytań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 zapewnienie bezpieczeństwa klientów oraz ochrona mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 dochodzenie ewentualnych roszczeń przez administratora w związku z poniesioną przez niego szkodą lub obrona przez
roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przetwarzanie danych osobowych ogranicza się do minimum niezbędnego do realizacji danego celu.
Odbiorcy danych osobowych:
 obsługa kadrowo-księgowa
 frma zapewniająca usługi hostingowe
 frmom obsługującym szybkie płatności
 podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawnych, np. Urząd Skarbowy, bank – w zakresie niezbędnym do wykonania celu,
jakiemu służy dane udostępnienie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 obowiązywania umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy
 do momentu cofnięcia zgody – w odniesieniu do danych osobowych dotyczących zapewnienia kontaktu, obsługi zapytań,
wykonania zabiegów kosmetycznych oraz wykorzystania Pani/Pana zdjęć przed i po wykonaniu zabiegu
 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych dotyczących obowiązków wynikających z prawa podatkowego
 nie dłużej niż 30 dni – w odniesieniu do danych osobowych z systemu monitoringu wizyjnego
 3 lub 10 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
W celu usprawnienia procesu usuwania lub niszczenia danych osobowych, okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy
przetwarzanie danych osobowych
Uprawnienia dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
Przysługuje Pani/Panu prawo:
 dostępu do danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą oraz otrzymania ich kopii,
 sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są one niekompletne, nieprawidłowe
 żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuację
 żądania otrzymania oraz przesłania dostarczonych przez Panią/Pana danych osobowych innemu administratorowi, o ile jest to
technicznie możliwe
 wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeśli nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania
 wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2
00-913 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.