Kategorie

Zwroty

ZWROTY I WYMIANY

 

Zwroty, reklamacje, gwarancje

1. Klient-Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn. W tym celu  wystarczy wysłać na adres :KK-professional , Katarzyna Kubiak ul.Piotrkowska 82 lok.13 , 90-102 Łódź w terminie czternastu dni od daty otrzymania Towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy nadanie przesyłki.
2) Towar należy odesłać na adres:KK-professional , Katarzyna Kubiak ul.Piotrkowska 82 lok.13, 90-102 Łódź. Koszt odesłania ponosi Klient-Konsument.
3) Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu Towarem.
4) Klient-Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany Towar, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
5) Środki finansowe za zwrócony Towar zostaną przesłane nie później niż w terminie 14 dni. W
oświadczeniu o odstąpieniu Klient - Konsument powinien wskazać numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków finansowych. Brak wskazania numeru rachunku bankowego spowoduje zwrot środków pieniężnych przekazem na adres zamieszkania.
6) Sklep na zgłoszone przez Klienta-Konsumenta żądanie potwierdza zwrot świadczenia w formie wiadomości e-mail wysłanej na będący w dyspozycji Sklepu adres poczty elektronicznej Klienta.
7) Z tytułu niezgodności Towaru z umową Towar podlega reklamacji. Sklep nie odpowiada z tytułu reklamacji, jeżeli Klient-Konsument w chwili zawarcia umowy o tej niegodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. 
  8)Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową powinno być czytelne i powinno zawierać: dane osobowe i adresowe Klienta-Konsumenta, opis niezgodności Towaru z umową i żądanie doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatne: naprawę lub wymianę na nowy. W celu dokonania reklamacji proszę kierować na adres sklep@kkprofessional.pl z dopiskiem -REKLAMACJE
9) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep pokryje także koszty przesyłki.
10) W ramach roszczeń reklamacyjnych Klient – Konsument może żądać:
a) nieodpłatnej naprawy Towaru prowadzącej do stanu zgodnego z umową albo
b) wymiany Towaru na nowy, chyba  że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, o czym Klient-Konsument zostanie poinformowany przez Sklep.
c) jeżeli Klient – Konsument z przyczyn wymienionych bezpośrednio powyżej nie może żądać naprawy lub wymiany, albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Sklep na znaczne niedogodności, klient ma prawo żądać stosownego obniżenia ceny lub od umowy odstąpić. Odstąpienie nie jest możliwe w przypadku, gdy niezgodność Towaru jest nieistotna.
11) Roszczenia reklamacyjne mogą być dochodzone w okresie 1 ROKU . Klient – Konsument traci uprawnienia reklamacyjne, jeżeli ich nie zgłosi przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową.
12) Sklep ustosunkuje się do roszczenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni, upływ wskazanego terminu bez przekazania stanowiska Sklepu oznacza uznanie reklamacji.
13. Na niektóre Towary może być udzielana gwarancja. Zakres gwarancji określany jest wyłącznie w dokumencie gwarancyjnym załączanym do Towaru. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Klienta – Konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z umową.
10. Klient jest uprawniony do składania reklamacji także w zakresie funkcjonowania Sklepu.  Reklamacje można składać pisemnie na adres kk-professional , Katarzyna Kubiak ul.Piotrkowska 82 lok.13, 90-102 Łódź telefonicznie 507296969 e-mail: sklep@kkprofessional.pl  Sklep ustosunkuje się do roszczenia reklamacyjnego w ciągu 5dni .